Общи условия за консултации

Home Общи условия за консултации

ОБЩИ УСЛОВИЯ
по договор за текуща правна помощ
/ абонаментно правно обслужване/

Адвокат Атанас Симеонов Черногорски,, рег. № 1900012872 от регистъра на ВАС , наричан по нататък за краткост адвокат, осъществява текуща правна помощ и защита по договор според регламента на настоящите общи условия, доколкото в подписания между страните договор изрично не е предвидено друго. Неразделна част от общите условия и конкретния договор е и Тарифата за текуща правна помощ. Настоящите общи условия не изключват възможността за сключване на договори, които изцяло изрично ги дерогират или даговори, сключени съгласно общи условия на възложителя.

I.ТИП НА ДОГОВОРА

1.1. Договорът за текуща правна помощ, наричан още абонаментен договор е ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА по смисъла на Закона за задълженията и договорите и Закона за адвокатурата, чиито разпоредби се прилагат субсидиарно за неуредени в договора и настоящите общи условия отношения.
1.2. Страните се наричат в договора доверител – довереник, или възложител – изпълнител, или по друг начин, което не променя характера на договора като договор за поръчка.

II.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. Страните поемат посочените в тарифата основни задължения, които конкретизират в договора, посочвайки точка от тарифата или/и специална уговорка към нея.
2.2. В договора се посочва и основния предмет на дейност на възложителя, с който ще са свързани основните задачи на адвоката и в чиято област той ще следи измененията на нормативната уредба, с оглед качествено изпълнение на възложеното.Могат да се посочват неограничен брой дейности.
2.3. В договора се посочва дали се поема задължение за присъствие на адвоката или негов сътрудник в предварително определено време, на определено място извън кантората на адвоката, в обектите или адреса на управление на възложителя, където да се дават консултациите и/или предават или разглеждат документи. Определянето на такова време и място не формира задължение на адвоката да предоставя работна сила в работно време по смисъла на Кодекса на труда, а е само технология за изпълнение на поръчката. Дори и когато е определено ежедневно, времето се координира между адвоката и възложителя и може да се променя по всяко време по взаимно съгласие, като се контролира от страните единствено на месечна база. Предварителното му определяне в договора е необходимо единствено с оглед разпределението във времето на поетите от адвоката ангажименти по различни договори, съобразно различните нужди на възложителите му.
2.4. Страните по договора поемат взаимно задължение да полагат при изпълнение на задълженията си по договора грижата на добър търговец.
2.5. Адвокатът има като основно задължение съгласно Закона за адвокатурата, Етичния кодекс и положената клетва , задължението да пази тайната на своя клиент без ограничение във времето.
2.6. За допълнителни действия на адвоката, невключени в тарифата и договора за текущо правно обслужване се сключва допълнителен договор към който се прилага намалената тарифа на адвоката за лица със сключен абонаментен договор.

III. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Възложителят възлага конкретните въпроси и задачи и получава резултатите по един от изброените начини – писменно, устно, по електронна поща със сканирани документи, с куриреска фирма в писмен вид. За целта възложителят уведомява адвоката, кои са упълномощените служители освен законните представители, които могат да изпращат и получават съобшения, респективно документи.
3.2. Когато прецени или няма друг подходящ начин възложителят посещава кантората на адвоката в работно време, където се обслужва с предимство. За лична среща с адвоката се уговаря предварително времето на срещата, а за предаване и приемане на документи и общи консултации, адвокатът осигурява през работното време лице в кантората, което да ги извършва.
3.3. Лична среща с адвоката се уговаря предварително с адвоката или сътрудниците му. Когато по договора е уговорено задължение за присъствие на адвоката или негов сътрудник в точно предварително определено време, адвокатът е длъжен да осигури това присъствие съгласно уговореното. В другите случаи възложителят се съобразява със служебната ангажираност на адвоката, включително и с обстоятелството, че адвокатът не може да използва мобилен телефон по време на съдебни заседания и следствени действия.
3.4. Адвокатът изпълнява възложената му задача в поставения му от възложителя срок или в най-краткия възможен срок, като за спешни случаи не се зачитат почивни и празнични дни. В случай, че счете посочения от възложителя срок за невъзможен, адвокатът уведомява възложителя в какъв срок може да изпълни задачата. Правни консултации, за които не е необходимо да се проучват документи и изясняват допълнително обстоятелства, се дават в срок най-късно 24 часа от запитването.
3.5. При сключване на договора възложителят подписва общо пълномощно на адвоката за представителство и при всяка конкретна задача, специално пълномощно, когато се изисква от закона.
3.6. В почивни и празнични дни, както и за времето на съдебни ваканции адвокатът извършва само нетърпящи отлагане услуги.
3.7. Възложителят заплаща в съответствие с договореното месечно възнаграждение авансово до последно число на месеца за следващия месец по посочена в договора банкова сметка на адвоката или в брой.
3.8. Адвокатът издава изискуемия от закона документ за плащането на възложителя при плащане в брой незабавно, а по банков път – в три дневен срок от получаване на плащането, който документ е на разположение на възложителя в кантората на адвоката, а при поискване се сканира и изпраща по електронен път или се предава по друг посочен от възложителя начин.
3.9. Необходимите разноски за държавни такси и други плащания възложителят може да заплаща директно като предава на адвоката екземпляр от платежния документ за прилагане към книжата по преписката, или да превежда по специалната адвокатска сметка, от които адвокатът извършва плащанията за сметка на възложителя. За използване на специалната адвокатска сметка възложителят не дължи допълнително възнаграждение на адвоката и има право по всяко време да поиска от адвоката отчет по партидата си от специалната адвокатска сметка.
3.10. Адвокатът има право при просрочие на плащането за възнаграждение от страна на възложителя и налични суми по партидата на възложителя в специалната адвокатска сметка, да извърши плащане към личната си сметка до размера на дължимото възнаграждение, за което издава документ на възложителя. При липса на средства в специалната сметка и забавяне на плащането на възнаграждението, възложителят дължи на адвоката законова лихва за забава.

IV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

4.1. Договорът се изменя само с изрично писмено съгласие на страните
4.2. В случай на изменения на Наредба 1 на ВАС, водещо до определяне на по-високи адвокатски възнаграждения, адвокатът уведомява възложителя за новите условия по тарифата си като му изпраща новата си тарифа и е длъжен да изпълнява задълженията си при условията на сключения договор и предишната тарифа, един месец след уведомлението до възложителя. В този срок възложителят може да заяви, че не е съгласен с новите възнаграждения, при което договорът се прекратява. В случай, че възложителят изрази писмено съгласие или не изрази изрично несъгласие, договорът продължава действието си при условията на новата тарифа на адвоката.

V.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

5.1. Договорът се сключва за определен в него срок или безсрочно. Сключения за определен срок договор се счита продължен като безсрочен, ако след изтичане на срока страните са продължили да изпълняват задълженията си по него дори и да липсва писмен анекс за продължаване на срока.
5.2. Страните могат да уговарят в договора СРОК ЗА ИЗПИТВАНЕ, в който всяка една от страните може да прекрати договора с едноседмично писмено предизвестие до другата страна. До прекратяване на договора се дължи възнаграждение на адвоката, а ако му е предплатено за по-дълъг срок, той го връща на възложителя.
5.3. Ако определения в договора срок не е изрично посочен като изпитателен до
изтичането му страните могат да го прекратяват само по взаимно съгласие и при обективна невъзможност за изпълнение.
5.4. Всяка от страните може да прекрати безсрочния договор с писмено
предизвестие до другата страна, което е в зависимост от продължилото време на действие на договора и е един месец през първата година, два месеца през втората, три месеца през третата и всяка следваща година.
5.5. Договорът се прекратява при обективна невъзможност на някоя от страните да го изпълнява, за която се уведомява писмено незабавно другата страна и за каквато се счита:
а/ за възложителя: обявяване в несъстоятелност или ликвидация
б/ за адвоката : заболяване или друга обективна причина, водещо до
невъзможност да упражнява професията си , повече от един месец или прекратяване на адвокатските права.