Предимства на адвокатската защита

Home Предимства на адвокатската защита

ПРЕДИМСТВАТА НА АДВОКАТСКАТА ЗАЩИТА

Предимствата на използването на защита и съдействие от регистриран адвокат са:

1.ИМУНИТЕТ НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА И РАЗГОВОРИТЕ
Съгласно чл. 33. от Закона за адвокатурата: Адвокатските книжа, досиета, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване.  

Кореспонденцията между адвоката и неговия клиент, без оглед на начина, по който се осъществява, включително по електронен път, не подлежи на преглеждане, копиране, проверка и изземване и не може да бъде използвана като доказателство.  

Разговорите между адвокат и негов клиент не могат да се подслушват и записват. Евентуално направените записи не могат да се използват като доказателствени средства и подлежат на незабавно унищожаване.
Адвокатът не може да бъде разпитван в процесуално качество относно: разговорите и кореспонденцията му с клиент; разговорите и кореспонденцията му с друг адвокат; делата на клиент; факти и обстоятелства, които е узнал във връзка с осъществяваната защита и съдействие.  

Това се прилагат и по отношение адвокатския сътрудник.

Следователно документацията на сключилия с адвоката договор за правна защита и съдействие, особено конфиденциалната е на най-сигурно място в кантората на адвоката. Споделените с адвоката лични и корпоративни тайни при получаване на съвет, са запазени тайни.

Основна част от адвокатската клетва е опазване на тайната на доверителя. Съгласно чл. 45. Адвокатът, е длъжен да пази тайната на своя клиент без ограничение във времето.
Всеки друг съветник може да бъде разпитан като свидетел и носи при това наказателна отговорност за затаяване на истина. 
Всеки законно подслушан разговор с адвоката или законно иззета кореспонденция с адвоката не могат да се използват като доказателствени средства.

2. ЗАВЕРЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Съгласно чл. 32 от Закона за адвокатурата: Адвокатът в кръга на работата си има право да заверява преписи от документи, които са му предоставени във връзка или по повод защитата на правата и законните интереси на негов клиент. Пред съда и органите на досъдебното производство, както и пред всички други органи те имат силата на официално заверени документи.

Следователно след заверка от адвоката, доверителят може да ползва документите си, като официално заверени.

3. ПОЛЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛНА БАНКОВА СМЕТКА
Съгласно чл. 39. от Закона за адвокатурата: Паричните средства, които клиентът предоставя за разходване от адвоката, могат да се внесат в банка по клиентска сметка.
Сумите по клиентската сметка не подлежат на запориране. Сумите по клиентската сметка може да се използват за всякакви разплащания по нареждане на клиента, включително доверителни разплащания, гарантиране разплащания по сделки и т.н.

Следователно не само документите на доверителя са на сигурно място в кантората на адвоката му, но и паричните му средства.
Адвокатът не е длъжен да предоставя на банката, а и на никой дрвуг информация по клиентската сметка, на кои клиенти, какви суми принадлежат.

4. ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
Съгласно чл. 31. от Закона за адвокатурата:Адвокатът има свободен достъп и могат да правят справки по дела, да получават копия от книжа и сведения с предимство в съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на адвокат, което удостоверяват чрез представяне на карта, издадена от Висшия адвокатски съвет.

Достъп до тази информация е възможен иначе само за делата, по които искащият достъпа е страна или участник в делото или преписката.

5. ДЪЛЖИМОТО УВАЖЕНИЕ НА АДВОКАТА
Съгласно чл. 29. от Закона за адвокатурата: Пред съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната адвокатът е приравнен със съдията по отношение на дължимото му уважение и му се дължи съдействие като на съдия.

Съгласно чл.40 адвокатът влиза в съдебно заседание облечен с тога, което макар че е уредено не в праватаq а в задълженията на адвокатите, то е свързано с обстоятелството, че в съдебно заседание и съда и прокурорите са облечени в тоги – останалите участници в процеса, не са в тоги.
Тогата символизира дължимото уважени в съдебния процес, бил той граждански, наказателен или административен, което друг участник няма как да постигне, ако не ползва адвокат.

6. ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА ЗА ВРЕДИ
Отговорността на адвоката за причинени вреди на доверителя е неограничена за разлика от отговорността на работника. Освен това отговорността на адвоката е и гарантирана от задължителна застраховка.