Тарифа

Home Тарифа

Уважаеми клиенти,

Съгласно чл.132, ал.1, т.5 от Закона за адвокатурата , предоставяне на безплатна правна помощ и уговаряне на възнаграждение от клиенти, по – ниско от предвиденото в наредбата на Висшия адвокатски съвет е дисциплинарно нарушение, за което адвокатът може да бъде лишен от адвокатски права.
Ето защо, който от Вас счита, че определените в настоящата тарифа възнаграждения са непосилни или неприемливи за него, моля да не ни увещава да нарушаваме закона, а да се обърне към Национално бюро за правна помощ, находящо се на адрес: гр. София, ул. Развигор № 1 , тел. 8193200, 0700 18 250, или към Софийска адвокатска колегия, гр. София, бул. Тодор Александров № 137, тел. 9818054.

В настоящата тарифа сме Ви посочили минималните възнаграждения, дължими от Вас за предоставяната от нас правна помощ, съобразени с минималните възнаграждения, предвидени в НАРЕДБА № 1 от 09.07. 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения и изложени по – ясно и систематизирано.

Клиенти, предлагащи по – високо от минималното възнаграждение получават по – задълбочен анализ и повече отделено време. Клиенти предлагащи значителен обем работа или дела със значителен интерес, получават договорна отстъпка.

Заплащането на възнаграждението е авансово и платимо към датата на сключване на договора за правна помощ. Съгласно ТР № 6/ 06. 11. 2013 г. по т. д. № 6 / 2012 г. на ОСГТК, Съдът не присъжда разноски, ако не са представени писмени документи, че възнаграждението е заплатено, а адвокатът заплаща данъци и осигуровки върху възнаграждението, отразено в документите, които достигат и надхвърлят половината от възнаграждението.

Всеки клиент може да избере извършваните му услуги да се тарифират с ЕДИННА СТАВКА ЗА РАЗХОДВАНО ВРЕМЕ НА АДВОКАТА НА ЧАС – 60 лева.
По този начин се определя адвокатското възнаграждение и в непредвидените в тарифата случаи.

Моля, клиентите да не умножават тази ставка по работно време от 8 часа, тъй като адвокатът разходва над 60% от времето си за следене на измененията в законодателството и съдебната практика, за да предоставя качествени услуги. За сравнение в ЕС ставката е 300 евро/час.