Обща тарифа

Home Тарифа Обща тарифа

Общата тарифа съдържа възнаграждения за правна защита и съдействие извън съдебни и досъдебни производства, състояща се основно в консултации и изготвяне на книжа за несъдебни инстанции или за съдебни инстанции, но несвързани с основния предмет на делото.

УСТНА КОНСУЛТАЦИЯ - 60 лева на час.

Всеки разговор с клиента в кабинета на адвоката или друго място се счита за устна консултация. Възнаграждението се дължи за всеки започнат час.
Когато за консултацията е необходимо запознаване и проучване на документи се заплаща допълнително възнаграждение за проучване на документи, предоставени от клиента или набавени от адвоката.
Устната консултация може да бъде дадана веднага или адвокатът може да я отложи с оглед необходимост от извършване на допълнителни проучвания, събиране на документи или специално проучване на нормативни актове и съдебна практика. В тези случаи, адвокатът предварително уведомява клиента за цената на консултацията според прогнозата му за разход на време и други разходи. Половината от възнаграждението се заплаща при първия разговор, а другата половина при предоставяне на консултацията.
Не се счита за консултация информирането на клиента за хода на делото, за което е заплатено за процесуално представителство и явяване в съдебно заседание.
Препоръчвам Ви във всеки случай първо да получите и заплатите консултация за становището на адвоката по евентуално заведено съдебно дело или предприето друго действие. Можете и без консултация да поискате точно определено действие, включително завеждане на дело и размера на претенцията. Ще получите квалифицирана правна защита, независимо от личното становище на адвоката по случая. Но след консултацията може да промените становището си, с което да си спестите много разходи за съдебни такси адвокатски и други възнаграждения и други разноски. Можете да сте убедени, че няма да Ви препоръчам съдебни действия, само заради високите хонорари за представляване пред съда.

ПИСМЕНА КОНСУЛТАЦИЯ - 40 лева

При писмената консултация важат правилата за устната като във всеки случай адвокатът предварително уведомява клиента за цената на консултацията според прогнозата му за разход на време и други разходи. Половината от възнаграждението се заплаща при възлагане на задачата.
Писмената консултация се предоставя според избора на клиента на хартиен носител, подписан от адвоката или по електронен път, подписана от адвоката с електронен подпис.

ПРОУЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - 6 лева на страница

Когато за консулнтацията , или изготвяне на молби, жалби и други книжа е необходимо проучване на документи в обем повече от 5 страници, за проучването им се заплаща допълнително възнаграждение извън консултацията или изготвянето на книжа .

Цената се отнася и за проучване на документи по дела в съдилищата или други институции, при което се заплаща допълнително и разходваното време за посещение на институциите.

ПРОУЧВАНЕ НА ЛИЦЕ ИЛИ ИМОТ - като писмена консултация

Проучването се извършва в официални регистри, включително и за всички сделки с недвижими имоти на територията на страната, фирмени участия, данъчни задължения, водени дела, и др. Проучването може да е пълно или само в отделна насока.

Събраните данни се предоставят на клиента в писмена форма, заедно със становище на адвоката по събраната информация.

Проучването се извършва както за информация на клиента преди да сключи сделка с лицето, или относно имота ,така и при необходимост от събиране на вземания срещу проучваното лице и имущество.

ИЗГОТВЯНЕ НА МОЛБИ, ЖАЛБИ И ПИСМА - 50лева на започната страница

Отнася се и за молби и жалби, сигнали и др. до съда, прокуратурата и администрацията, извън процесуалното представителство по дела или извън основния предмет на делото.

Ако за изготвянето им е необходимо проучване на документи, проучването се заплаща допълнително, както и ако се иска и становището на адвоката, което се заплаща като консултация.

Отнася се и за нотариални покани, и всякаква писмена кореспонденция с длъжностни лица или частни лица, включително търговска кореспонденция.

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОГОВОРИ - 50 лева на започната страница, но не по – малко от 100 лева

Отнася се и за кореспонденция, свързана с договори и за едностранни сделки като пълномощни , завещания и др.

Когато проекта на договора е предложен от другата страна се заплаща възнаграждение за проучване и консултация.

– За участие в преговори се заплаща отделно и възнаграждението като за консултация на час.
– За проучване на лица и имоти , както и на документи, се заплаща допълнително възнаграждение.
– За явяване пред нотариус се заплаща и разходваното време като консултация на час.

Всяка сделка има юридическа , но и икономическа страна. При изготвяне и сключване или изменение или прекратяване на договори освен правен съвет Вие получавате и икономически, базиращ се на дългогодишния опит на адвоката в управление на предприятие.

РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ

– Едноличен търговец – 150 лева;
– Дружество с ограничена отговорност – 300 лева;
– Акционерно дружество – 800 лева;
– Фондации и сдружения с нестопанска цел – 500 лева;
– За всички останали юридически лица и други сдружения – 250 лева.
– Публикуване на годишните финансови отчети в търговския регистър – 50 лева

Във възнаграждението се включва и проверка на представените документи и консултация по тях. Не се заплаща възнаграждение за регистрация, ако лицето сключи договор за абонаментно правно обслужване и заплати първото месечно абонаментно възнаграждение авансово преди регистрацията.

За изготвяне на дружествени договори, устави, проспекти, участия в събрания и други, свързани с изготвяне на документите по регистрацията или пререгистрацията, се заплаща отделно възнаграждение по тарифата.

ТЕКУЩА ПРАВНА ПОМОЩ НА ЮЛ - минимум 500 лева на месец

Текущата правна помощ се осъществява въз основа на сключен договор и самостоятелна тарифа.

СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

Възможни са четири начина на обслужване събирането на вземания на клиента:

– Чрез възлагане и заплащане на конкретни правни действия по тарифата
– Чрез договор за текуща правна помощ.
– Чрез възлагане на управление на процеса и екипи на възложителя и заплащане на час.
– Чрез поемане от адвоката на част от риска по събиране и заплащане от възложителя на процент от събраната сума, само при събиране без заплашане на конкретни действия на адвокат.

Процентното възнаграждение от събраната сума се заплаща по сключен договор за събиране на вземания както следва:

– За извънсъдебно доброволно събиране
– За обезпечени вземания – 5%
– За необезпечени вземания – 10%
– За съдебно принудително събиране
– За обезпечени вземания – 10%
– За необезпечени вземания – 15%

ЗАЩИТА ПО ГРАЖДАНСКИ , АДМИНИСТРАТИВНИ И ДАНЪЧНИ ДЕЛА

Осъществява се по самостоятелна подробна тарифа, като възнаграждението е процент от интереса, което е приблизително равно на дължимата държавна такса по гражданските дела от 4% за една инстанция.

Възнаграждението се разделя на възнаграждение за изготвяне на книжа и за явяване на адвоката в съдебно заседание. Право на клиента е да избере кое възнаграждение да заплати или да заплати и двете.

ЗА ЯВЯВАНЕ В СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ – по 100 лева на ЗАСЕДАНИЕ

Разделянето на възнаграждението дава възможност на клиента да избере различни адвокати да му изготвят книжата от тези, които се явяват в съда, както по оценка от страна на клиента на квалификацията на адвоката, така и от желанието му да избегне плащане на командировачни разноски.

ЗАЩИТА ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Осъществява се по самостоятелна подробна тарифа, като възнаграждението е в зависимост от предвижданото от Наказателния кодекс наказание за повдигнатото обвинение като се приема, че защитата по по-тежко наказуеми деяния следва да се заплаща по-скъпо.

И при наказателни дела възнаграждението се разделя на възнаграждение за изготвяне на книжа и за явяване на адвоката в съдебно заседание или на досъдебното производство.

ЗА ЯВЯВАНЕ В ЗАСЕДАНИЕ ИЛИ ДЕЙСТВИЕ – по 150 лева на ДЕН.

ПОЛЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛНАТА БАНКОВА АДВОКАТСКА СМЕТКА

Специалната адвокатска банкова сметка не подлежи на запор и може да се ползва от всеки клиент, като възложилите и други адвокатски услуги я ползват във връзка с тези услуги само срещу заплащане на банковите такси и комисионни.

Клиентът може да превежда по сметката дължимите държавни такси и/или други разноски, които адвокатът заплаща от негово име по конкретни пера и дава отчет на клиента за направените разходи като му възстановява неизразходваните суми. Това спестява време на клиента, както и грешки в преводните нареждания.

Сметката може да се ползва и за разплащания по сделки, със страна клиент на адвоката, при което адвокатът гарантира плащането при изпълнение на определени условия.

Сметката може да бъде използвана, като адвоката от името на клиента си и след заверка на неговата специална сметка осъществи плащане към трети лица и контрагенти на клиента.