Тарифа – абонамент

Home Тарифа Тарифа – абонамент

Тарифата се отнася предимно за регистрирани търговци, но е приложима и за други юридически лица, както и за физически лица.

Според конкретните си потребности и по своя преценка възложителят може да възложи цялата си правна дейност на адвоката или да ползва назначени от възложителя юристконсулти, които да съгласуват действията си с адвоката или/и адвоката да извършва само по-сложните по преценка на възложителя действия самостоятелно или съвместно с юристконсултите му. Съобразно потребностите си и по своя преценка възложителят може да изисква физическо присъствие на адвоката или негов сътрудник на определено място, за определено в договора време било ежедневно, било на други периоди.

При текущата правна помощ, наричана още абонаментно обслужване се включват няколко типа услуги и съответно възнаграждения, които се договарят конкретно, като договорът препраща към точките на настоящата тарифа като към общи условия.

Възнагражденията са посочени и заплащат в лева като се считат договорени в евро и при промяна на фиксирания курс на евро-лев се променят автоматично в лева в съответствие с промяната на курса евро-лев

ПОСТОЯННО - АБОНАМЕНТНО/ МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Постоянното месечно възнагражсение наричано още абонаментно се определя в договора и е минимум 500 лева на месец като е с различни параметри на предоставяните услуги , в зависимост от размера му:

Т.1.1 Между 500 лева и 1000 лева;
Т.1.2 Между 1000 лева и 2500 лева;
Т.1.3 Между 2500 лева и 5000 лева;
Т.1.4 Над 5000 лева.

Абонаментното месечно възнаграждение включва:

– Устни и писмени консултации, обсъждания и участие в преговори, присъствено при възложителя или посочено от него място, в кантората на адвоката, както и по телефон и по електронна поща;
– Проучване на лица и имоти както преди сключване на сделка, така и при събиране на вземания; – Регистрация и пререгистрацията на възложителя в търговския регистър и публикуване на годишните финансови отчети в търговския регистър;
– Изготвяне на договори и кореспонденция, включително нотариални;
– Изготвяне на документи по лицензионни режими и обществени поръчки;
– Всякакво друго правно съдействие без процесуално представителство по т.3 от тарифата, като адвокатът предоставя и непоискана информация, свързана с промени в законодателството или съдебната практика, относно специфичната дейност на възложителя.

Може да се договори и включване на адвоката като член на управителен или надзорен орган на възложителя или като прокурист или ръководител на друго звено, като в този случай се сключва договор за управление, в който се инкорпорира абонаментния договор.

Изискването за абонаментно месечно възнаграждение, произтича както от изискванията на наредбата, така и от необходимостта адвоката да се запознае и да следи измененията в специфичната правна сфера на дейността, която осъществява възложителя. Освен това адвокатът следва да си планира достатъчно време и да поема само толкова абонамента, че да е в състояние да удовлетвори качествено и своевременно заявките на всичките си възложители.

Възложителят може да договори и определено задължително присъствие на адвоката или негов сътрудник на определено място извън кантората на адвоката, обикновено в обектите или адреса на управление на възложителя, в зависимост от тарифния план:

По т.1.1 – не се поема такова задължение от адвоката.
По т.1.2 – до 60 часа месечно.
По т.1.3 – до – 120 часа месечно.
По т.1.4 – неограничено по договор, включително почивни и празнични дни.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ

Адвокатът има право да представи на възложителя месечен отчет за изразходваното време през изминалия месец с изчислено възнаграждение по часова ставка и да получи допълнително възнаграждение по отчета , за разликата между сумата по отчета и абонаментното месечно възнаграждение. Разлики под 10% не се заплащат допълнително от възложителя.

В този случай възложителят може да поиска адвокатът да изготви такъв отчет и за предходния месец на изтеклия и да иска прихващане на сумата по този отчет, която е по ниска от абонаментното възнаграждение.

Адвокатът може да представи отчета за изразходвано време и часова ставка до десето число на следващия месец, след което губи право да получава по-висока сума от абонаментното възнаграждение, а възложителят може да иска прихващане само за един месец назад, както и да забави дължимото допълнителното възнаграждение за време с един мисец и да го компенсира с изразходвано по-малко време на адвоката през този месец.

За нуждите на тази точка времевата ставка е:

2.1. По т.1.1 – 55 лева на час;
2.2. По т.1.2 – 50 лева на час;
2.3. По т.1.3 – 40 лева на час;

ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ

За възлагане на изготвяне на книжа и процесуално представителство, се заплаща отделно възнаграждение. Под процесуално представителство се разбира представителство пред съд, арбитраж, Комисия за защита на конкуренцията, органи на Национална агенция по приходите.

Не се заплаща допълнително възнаграждени по тази точка за процесуално представителство при сключен абонаментен договор, в следните случаи:

По т.1.2 по изпълнителни дела със страна възложителя;
По т.1.3. по изпълнителни , заповедни и данъчни производства със страна възложителя;
По т.1.4. по всички дела със страна възложителя.

Във всички случаи при присъждане или одобряване по друг начин по делото на адвокатско възнаграждение, то се заплаща на адвоката от възложителя допълнително извън абонаментното възнаграждение след събирането му.

Адвокатът има право и в тези случаи да получи допълнително възнаграждение за изразходвано време съобразно т.2. както и разноски за командировка по т.4.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ПРИ КОМАНДИРОВКА

Възложителят заплаща на адвоката обезщетение за разходите при необходимост от действия извън населеното място , в която се намира кантората на адвоката.

Размерът на командировъчните разходи е съобразно наредбите за командировките в страната и чужбина и се отчитат съобразно тези наредби. Размерът на командировачните разходи е както следва:

За транспорт – разход за гориво от 8 л. на сто километра;
за нощувка – не по-ниско от резервация за хотел три звезди;
Разходи за храна не – повече от 50 лева на ден;

Времето, изразходвано за пътуването и престой при командировка адвокатът има право да отчете по т.2, ако са налице условията на тази точка.