Тарифа за административни и данъчни дела

Home Тарифа Тарифа за административни и данъчни дела

ТАРИФА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

За изготвяне на писмено възражение срещу акт за административно нарушение – 100 лева, но не по-малко от 50 лева на страница от възражението.

За изготвяне на жалба срещу наказателно постановление или жалба срещу съдебно решение на първа инстанция, без явяване в съдебно заседание възнаграждението е 5% върху размера на санкцията, но не по-малко от 150 лева и не по-малко от 50 лева на страница от жалбата.
Платеното възнаграждение за възражението се приспада.

За участие на адвоката в съдебно заседание допълнително се заплаща по 150 лева на заседание.

ТАРИФА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И ДАНЪЧНИ ДЕЛА

За процесуално представителство, защита и съдействие по административни и данъчни дела с определен материален интерес за една инстанция възнаграждението е средно 4% върху интереса и се изчислява по следната скала:

1. при интерес до 1000 лева300 лева;
2. при интерес от 1000 до 5000 лева300 лева плюс 7 % за горницата над 1000 лева;
3. при интерес от 5000 до 10 000 лева580 лева плюс 5 % за горницата над 5000 лева;
4. при интерес от 10 000 до 100 000 лева830 лева плюс 3 % за горницата над 10 000 лева;
5. при интерес от 100 000 до 1 000 000 лева3530 лева плюс 1 % за горницата над 100 000 лева;
6. при интерес от 1 000 000 до 10 000 000 лева12 530 лева плюс 0,3 % за горницата над 1 000 000 лева;
7. при интерес над 10 000 000 лева39 530 лева плюс 0,1 % за горницата над 10 000 000 лева.

Посоченото възнаграждение се прилага и за административното обжалване на данъчните актове и други административни обжалвания, които са задължителни преди съдебно обжалване.

В данъчното ревизионно производство за възражение срещу данъчния ревизионен акт и обжалването му по административен ред се заплаща еднократно възнаграждение като при заплащането му с възражението, ново не се дължи при възлагане на административното обжалване.

Посоченото възнаграждение включва изготвяне на книжа като молби, жалби, възражения или възражения и становища по актове на административния орган и подаването им в съда , изготвяне на писмени становища пред съда , както и явяване на две съдебни заседания за дела с интерес над 20 000 лева.
За всяко следващо заседание , а за делата под този интерес за всяко съдебно заседание се заплаща допълнително възнаграждение за явяване в съдебно заседание .

За изготвяне на процесуални книжа за съда без явяване в съдебно заседание по дела с над 20 000 лева интерес възнаграждението се намалява с 20% .

ЗА СЛЕДВАЩА ИНСТАНЦИЯ, ако адвокатът е получил възнаграждение за предходна инстанция възнаграждението за изготвяне на книжата е с 25% по-ниско от възнаграждението за първа инстанция, което не касае допълнителното възнаграждение за явяване в съдебно заседание, и не може да е по-малко от 600 лева при касационно производство и производство по отмяна на влязло в сила решение.

В случай, че адвокатът не е участвал в изготвяне на книжата за предходна инстанция, възнаграждението за следваща инстанция е като възнаграждението за първа инстанция.

За приподписване на процесуални книжа за съда , когато не са изготвени от приподписващия адвокат, възнаграждението се намалява с 30% , но не може да е по-малко от 300 лева, а при касационна жалба или отговор на касационна жалба е минимум 600 лева.

За дела с интерес над 100 000 лева възнаграждението включва и явяване във всички съдебни заседания, независимо от броя им.

По административни и данъчни дела е допустимо да се договаря и допълнително възнаграждение, като процент от спечеления размер с влязло в сила решение, което не може да засяга авансово дължимия минимален размер на възнаграждението.

За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес: минимално възнаграждение за молба, жалба или други книжа до административен орган – 300 лева плюс по 50 лева на страница за всяка страница над петата.
Това възнаграждение се прилага и за всякакви искания, възражения и частни жалби извън основното производство по делото.

За представителство, защита и съдействие по специални административни дела минималното възнаграждение е:

1.  за дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър – 600 лева;
2.  за дела по Кодекса за социално осигуряване – 350 лева;
3. за дела по Закона за Министерството на вътрешните работи – 400 лева;
4. за дела по Закона за Българския държавен стандарт – 350 лева;
5. за дела по глава единадесета от Закона за обществените поръчки – 500 лева.