Тарифа за граждански и търговски дела

Home Тарифа Тарифа за граждански и търговски дела

Адвокатът осъществява гражданско правна защита предимно по имотни дела, включително строителство и дела свързани със сделки, включително и търговски . Но може да осъществи защита и по наследствени, семейно – имуществени и трудови дела.

Възнаграждението се разделя на възнаграждение за изготвяне на книжа и за явяване на адвоката в съдебно заседание. Право на клиента е да избере кое възнаграждение да заплати или да заплати и двете на един и същи адвокат.

ЗА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА КНИЖА Е СРЕДНО 4% ОТ ИНТЕРЕСА НО НЕ ПО-МАЛКО ОТ 300лв.

Точното възнаграждение се изчислява по следната скала:

1. при интерес до 1000 лева300 лева;
2. при интерес от 1000 до 5000 лева300 лева + 7% за горницата над 1000 лева;
3. при интерес от 5000 до 10 000 лева580 лева + 5% за горницата над 5000 лева;
4. при интерес над 10 000 лева830 лева + 3 % за горницата над 10 000 лева .

По дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на предявените вземания но не по-малко от 800 лева.

По дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна, но не по-малко от 800 лева за всяка отделна фаза на делбения процес в първата инстанция.
По дела за обезпечаване на бъдещ иск, или за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението се определя на базата на половината от стойностите на претендираните суми по скалата за исковото производство.

Посоченото възнаграждение включва изготвяне на книжа, като искова молба, въззивна или касационна жалба или отговор на иска или жалбите на насрещната страна и подаването им в съда, изготвяне на писмени становища пред съда, както и явяване на две съдебни заседания за дела с интерес над 20 000 лева.
За всяко следващо заседание, а за делата под този интерес за всяко съдебно заседание се заплаща допълнително възнаграждение за явяване в съдебно заседание.

За изготвяне на процесуални книжа за съда, без явяване в съдебно заседание по дела с над 20 000 лева интерес възнаграждението се намалява с 20%.

В случай, че адвокатът не е участвал в изготвяне на книжата за предходна инстанция, възнаграждението за следваща инстанция е като възнаграждението за първа инстанция.

За приподписване на процесуални книжа за съда, включително касационна жалба и отговор на касационна жалба , когато не са изготвени от приподписващия адвокат, възнаграждението се намалява с 30% , но не може да е по-малко от 300 лева, а при касационна жалба или отговор на касационна жалба е минимум 600 лева.

За дела с интерес над 100 000 лева са с пряко договаряне с клиента , като се включва и явяване във всички съдебни заседания, независимо от броя им.
Всички горепосочени цени подлежат на коментар и предоговаряне съобразно спецификата и сложността на делото и казуса по него.

По гражданските и търговски дела е допустимо да се договаря и допълнително възнаграждение като процент от спечеления размер с влязло в сила решение, което не може да засяга авансово дължимия минимален размер на възнаграждението.

Минимално възнаграждение по неоценяеми искове, жалби и възражения – 300 лева до пет страници и за всяка следваща страница над петата плюс 50 лева на страница.
Това възнаграждение се прилага и за всякакви искания , възражения и частни жалби извън основното производство по гражданското дело.

– За касационно обжалване възнагражденията са като при първа съдебна инстанция.
– За дела с интерес над 100 000 лева са с пряко договаряне с клиента, като се включва и явявяване във всички съдебни заседания, независимо от броя им.

Всички горепосочени цени подлежат на коментар и предоговаряне съобразно спецификата и сложността на делото и казуса по него.

По административни дела е допустимо да се договаря и допълнително възнаграждение като процент от спечеления размер с влязло в сила решение, което не може да засяга авансово дължимия минимален размер на възнаграждението.