Тарифа за наказателни дела

Home Тарифа Тарифа за наказателни дела

Възнаграждението за защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител за една инстанция е в зависимост от предвижданото от закона наказание, за престъплението, за което е повдигнато обвинение и се осъществява защита, както следва:

1. наказание пробация или глоба – 400 лева
2. до 5 години лишаване от свобода – 500 лева
3. до 10 години лишаване от свобода – 800 лева
4. до 15 години лишаване от свобода – 1500 лева
5. над 15 години лишаване от свобода – 2000 лева
6. доживотен затвор – 3000 лева.

– За икономически и длъжностни престъпления, с продължителни периоди на извършване, свързани със счетоводна, търговска и друга документация като доказателства, събрана в над един том по делото, възнаграждението е в двоен размер.

Същото се отнася и за останалите престъпления с над три изпълнителни деяния, за които е повдигнато обвинението.

– За престъпления с повдигнато обвинение за причинена вреда над 10 000 лева се заплаща допълнително възнаграждение в размер на 2% от размера на вредата, за която е повдигнато обвинението.

Възнаграждението е за повдигнато обвинение за едно престъпление. При обвинения за няколко различни престъпления, за всяко се заплаща отделно възнаграждение, което се намалявя с 50% ако е осъществено с едно и също деяние.

Възнаграждението е определено за процесуално представителство, защита и съдействие за една съдебна инстанция, както и за защита в досъдебното производство, което се счита за самостоятелна инстанция.

Освен посоченото възнаграждение за една инстанция се заплаща и допълнително възнаграждение, по 150 лева за всеки ден съдебно заседание и за всеки ден или всяко действие в което участва адвоката в досъдебното производство.
Това възнаграждение е общо и не зависи от броя и характера на повдигнатите обвинения.

– За становище по повдигнатото обвинение на база предоставени документи или при участие в споразумение, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство – възнаграждението е 400 лева, но не по-малко от възнаграждението за проучване на документи и консултация и не по-малко от 50 лева на страница от споразумението.

– За явяване пред съд по мерки за процесуална принуда, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство по пълномощие – 400 лева, а ако е участвал – 200 лева за всяка инстанция по мярката. 

– За процесуално представителство, защита и съдействие на гражданския ищец или на гражданския ответник възнаграждението за всяка инстанция се определя по правилата на водене на гражданско дело, но не по-малко от 400 лева плюс възнаграждение по 150 лева за всеки ден съдебно заседание.

– За изготвяне на въззивна или касационна жалба по дело в което адвокатът е участвал в предходната инстанция възнаграждението се намалява с 20%, което не се отнася за вързанграждението за явяването в съдебно заседание.

– За частни жалби по наказателни дела възнаграждението е 200 лева, а когато жалбите се разглеждат в открито заседание – 400 лева.
Недопустимо е договаряне на резултатно възнаграждение по наказателни дела, включително и за граждански иск, предявен в наказателния процес.

– За правна помощ и защита на свидетел по чл. 122 от Наказателно-процесуалния кодекс, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 300 лева за първо явяване и 120 лева на всяко следващо явяване.

– За процесуално представителство, защита и съдействие в производства за кумулация минималното възнаграждение е 400 лева.

– За подготовка на искането на обвиняемия за разглеждане на делото от съда при забавено производство по чл.368 от Наказателно-процесуалния кодекс минималното възнаграждение е 500 лева.

– За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по възобновяване на наказателни дела възнаграждението е не по-малко от минимума за една инстанция, като ако адвокатът е участвал в последната инстанция възнаграждението се намалява с 20%.

– За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по въпросите за изпълнение на присъда на чуждестранен съд по чл.457, ал.2 от Наказателно-процесуалния кодекс се дължи възнаграждение за една инстанция, съобразен с вида и размера на наказанието, намалено с 50%.

– За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни възнаграждението е 300 лева за изготвяне на книжа и по 100 лева за явяване на адвоката.

– За други писмени действия по наказателния и наказателно процесуалния кодекс като принудителни медицински мерки, реабилитация, предсрочно освобождаване, прекъсване на изпълнение на наказание, замяна на наказания и др. – 300 лева за изготвяне на книжа и по 150 лева за явяване на адвоката.